Banner Blog Số Đề – Cuối bài viết

Blogsode.com

Giá cho thuê banner tại phần đầu tất cả bài viết trong website. Traffic 5000/ngày, 2000 bài viết và đang tăng dần đều

  • 2.000.000VND/tháng
  • 5.000.000VND/3 tháng
  • 9.000.000VND/6 tháng
  • 16.000.000VND/12 tháng

Giá gốc là: 2.500.000đồng.Giá hiện tại là: 2.000.000đồng.

  • Số bài viết: 2000
  • Ref Domain: 200
  • Traffic: 5000/ngày

Trần Thắng

0972 219 297

Hỗ trợ quý khách 24/7

Danh mục:

Giá cho thuê banner tại phần cuối tất cả bài viết trong website. Traffic 5000/ngày, 2000 bài viết và đang tăng dần đều